KOMUNIKAT - Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Napisał(a): Administrator dnia 25.09.2018
Ogloszenia >>

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) informujemy Pana/Panią o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz o przysługujących Panu/Pani prawach związanych z ochroną danych.

1.    Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej DASZYNA Sp. z o.o. z siedzibą w Daszynie („Administrator"), z którym można się skontaktować :

a) pisemnie, kierując korespondencję na adres: Daszyna 34 a, p.6, 99-107 Daszyna

b) telefonicznie pod numerem: (24) 357 10 10

c) e-mailowo pod adresem : biuro@pgkdaszyna.pl

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

2.   Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora?

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

1)   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

c) realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych,

2)   na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)w szczególności w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

3)    w pozostałym zakresie na podstawie odrębnej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3.   Jaki jest rodzaj Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora?

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

4.   Jak długo będą przetwarzane Pana/Pani dane?

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj.:

1) w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.

2) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora.

3) w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę - do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Pana/Panią żądanie.

4) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

5.   Skąd pozyskujemy Pana/Pani dane i jakie są ich kategorie?

1) Większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu.

2) Część danych może pochodzić z publicznych ewidencji i rejestrów (CEIDG, KRS itp.).

3) W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

6. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panem/Panią, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Pana/Pani zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnienia pracownicy i współpracownicy Administratora, urzędy skarbowe, partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy kurierskie, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. IT).

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani, aby dane były odpowiednio chronione?

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,.

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych.

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Informacja do pobrania w formie pliku pdf.

 

Edytowano: 25.09.2018 o 11:43:01

Wstecz